Hãy hành động để giữ bảo hiểm Oregon Health Plan của quý vị.

Gọi cho chúng tôi ngay bây giờ

Gọi cho Ban Dịch vụ Khách hàng Health Share 503-416-8090, hoặc gọi số điện thoại miễn phí theo số 888-519-3845       (TTY/TTD 711)

Gặp mặt Trực tiếp

Quý vị có thể đặt lịch hẹn với một nhân viên hỗ trợ tại một trong các Đối tác Cộng đồng Được OHP Chứng nhận  

Vui lòng gọi trước khi đến văn phòng.

Trực tuyến

Trực tuyến tại Trang web ghi danh tham gia OHP

Thank You!

A customer service team member will be in touch soon.

Request a Call Back

This call-back service is for Health Share of Oregon Members only. If you need help now, please see other contact options. If you have a medical emergency please call 911.

Gia hạn OHP là gì?

Gia hạn OHP là khi Oregon Health Authority (OHA, Cơ quan Y tế Oregon) xem xét lại thông tin của quý vị. OHA xem xét liệu quý vị có còn đủ điều kiện cho các quyền lợi của OHP hay không. OHA sẽ liên lạc với một số hội viên OHP. Họ sẽ hỏi thêm thông tin về thu nhập. OHA sẽ liên lạc với hội viên trong cả năm 2024.

Tôi cần làm gì?

OHA sẽ liên lạc với quý vị qua thư bưu điện nếu họ cần thu thập thêm thông tin. Thư này sẽ cho quý vị biết các bước quý vị cần thực hiện để giữ bảo hiểm của mình. Quý vị sẽ có 90 ngày, quý vị sẽ vẫn có bảo hiểm OHP trong 60 ngày nữa. Điều này là để cho quý vị có thời gian tìm mua bảo hiểm mới ở nơi khác.

Nếu tôi không trả lời thư của OHA thì sao?

Nếu quý vị không trả lời trong vòng 90 ngày, quý vị vẫn se có bảo hiểm OHP trong hơn 60 ngày nữa. Điều này là để quý vị có thời gian tìm bảo hiểm y tế ở nơi khác.

Con của tôi thì sao?

Trẻ em từ 0-5 tuổi chỉ cần đăng ký nhận Medicaid một lần và có thể tham gia Medicaid cho đến sinh nhật 6 tuổi của mình. Nếu con quý vị không đủ điều kiện nhận OHP, có thể trẻ vẫn đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế theo Chương trình Bảo hiểm Y tế của Trẻ em (CHIP, Children’s Health Insurance Program). Truy cập trang web ghi danh OHP để tìm hiểu thêm.

Health Share sẽ làm gì để hỗ trợ cá nhân trong thời gian này?

Ban Dịch vụ Khách hàng Health Share có thể giúp quý vị cập nhật thông tin liên hệ của mình. Điều này bao gồm địa chỉ, email và số điện thoại của quý vị. Họ cũng có thể cập nhật ngôn ngữ ưu tiên hoặc định dạng ưu tiên của quý vị. Cập nhật thông tin này giúp đảm bảo rằng quý vị nhận được thông báo gia hạn kèm theo hướng dẫn của OHA. Ban Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi cũng có thể giúp kết nối quý vị với OHA.

Các thành viên được chỉ định một Tổ chức Chăm sóc Phối hợp như thế nào trong khi diễn ra xác định lại?

Các thành viên có thể chọn CCO của họ trong khi diễn ra quy trình xác định lại. Nếu quý vị là một thành viên Health Share, quý vị sẽ ở lại Health Share trừ khi quý vị chủ động chọn một CCO khác. Nếu quý vị có một CCO khác và muốn chuyển sang Health Share, bây giờ là thời điểm để thực hiện điều đó.

 

Quý vị vẫn có Thắc mắc về việc đăng ký hoặc ghi danh?

Gọi Dịch vụ Khách hàng Chương trình Bảo hiểm Y tế Oregon theo số 800-699-9075 (TTY 771) hoặc truy cập trang web ghi danh OHP.